PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS BÌNH XUYÊN
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 20 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai14:28:13 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Nguyễn Thị Oanh14:27:36 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
3Nhữ Thị Nguyệt14:26:55 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
4Khách vãng lai14:26:38 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
5Khách vãng lai14:26:34 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
6Khách vãng lai14:26:30 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
7Khách vãng lai14:26:19 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
8Nguyễn Thị Luyến14:25:04 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
9Nguyễn Thị Luyến14:24:57 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
10Nguyễn Thị Luyến14:24:54 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
11Nguyễn Thị Luyến14:24:21 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_1_tc/nhap_diem.aspx
12Khách vãng lai14:24:14 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12026
13Nguyễn Thị Tâm14:24:02 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
14Khách vãng lai14:23:59 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
15Khách vãng lai14:23:51 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
16Khách vãng lai14:23:42 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
17Khách vãng lai14:23:33 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
18Nguyễn Thị Oanh14:22:16 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
19Khách vãng lai14:22:02 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
20Khách vãng lai14:15:07 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12033
21Khách vãng lai14:14:55 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
22Khách vãng lai13:58:26 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
23Nguyễn Quang Chính13:55:55 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
24Nguyễn Quang Chính13:55:55 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
25Khách vãng lai13:55:33 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
26Khách vãng lai13:55:04 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKLS-00176
27Nguyễn Quang Chính13:54:21 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
28Khách vãng lai13:54:10 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
29Khách vãng lai13:54:05 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
30Khách vãng lai13:54:01 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
31Khách vãng lai13:50:16 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
32Khách vãng lai13:49:11 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18127
33Khách vãng lai13:46:08 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/default.aspx
34Khách vãng lai13:45:10 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
35Khách vãng lai13:42:38 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
36Khách vãng lai13:40:02 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12303
37Khách vãng lai13:31:07 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
38Khách vãng lai13:26:13 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_xep_loai.aspx
39Nguyễn Thị Oanh12:59:39 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
40Khách vãng lai12:59:25 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
41Khách vãng lai12:59:18 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
42Khách vãng lai12:57:30 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
43Khách vãng lai12:57:21 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
44Khách vãng lai12:55:41 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12028
45Khách vãng lai12:51:56 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17573
46Khách vãng lai12:10:47 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
47Khách vãng lai11:59:20 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16839
48Khách vãng lai11:58:46 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra_full.aspx
49Khách vãng lai11:49:13 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKTPV-00211
50Khách vãng lai11:26:30 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
51Khách vãng lai11:24:18 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
52Khách vãng lai11:17:25 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1_tuy_chon.aspx
53Khách vãng lai11:17:22 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
54Khách vãng lai11:17:16 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_truong_xep_loai.aspx
55Khách vãng lai11:17:12 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_truong.aspx
56Khách vãng lai11:17:09 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_lop.aspx
57Khách vãng lai11:13:23 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17798
58Khách vãng lai11:08:54 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=416
59Khách vãng lai10:42:18 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop.aspx
60Khách vãng lai10:16:22 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=418
61Khách vãng lai09:42:52 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
62Khách vãng lai09:38:45 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=420
63Khách vãng lai09:11:21 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
64Khách vãng lai09:07:45 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
65Khách vãng lai09:07:26 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
66Khách vãng lai08:50:36 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
67Khách vãng lai08:50:19 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
68Khách vãng lai08:50:10 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
69Khách vãng lai08:50:10 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
70Khách vãng lai08:50:02 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
71Khách vãng lai08:46:31 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
72Khách vãng lai08:33:43 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
73Khách vãng lai08:33:40 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
74Khách vãng lai08:33:36 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
75Khách vãng lai08:29:17 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=426
76Khách vãng lai08:28:05 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
77Khách vãng lai08:27:40 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
78Khách vãng lai08:27:32 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
79Khách vãng lai08:26:18 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/xem_tien_do_kt.aspx
80Khách vãng lai08:25:02 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/xem_tien_do_kt.aspx
81Khách vãng lai08:24:56 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/xem_tien_do_kt.aspx
82Khách vãng lai08:24:56 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/xem_tien_do_kt.aspx
83Khách vãng lai08:24:55 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/xem_tien_do_kt.aspx
84Khách vãng lai08:24:53 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
85Khách vãng lai08:24:23 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc.aspx
86Khách vãng lai08:24:15 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/form/Thu_vien/in_phich_loai_mot_1.aspx
87Vũ Thị Phương08:11:29 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Form_sua_nhanh_thiet_bi.aspx
88Vũ Thị Phương08:11:26 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/nhap_thiet_bi.aspx
89Vũ Thị Phương08:11:18 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/phan_quyen_tkb.aspx
90Vũ Thị Phương08:00:11 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
91Khách vãng lai08:00:00 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
92Khách vãng lai07:59:47 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
93Khách vãng lai07:59:19 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
94Lê Văn Thiện07:46:11 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
95Khách vãng lai07:45:58 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
96Khách vãng lai07:44:00 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
97Khách vãng lai07:43:19 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKLS-00174
98Khách vãng lai07:36:20 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
99Khách vãng lai07:35:28 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
100Khách vãng lai07:34:04 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_phat_sinh.aspx
101Lê Văn Thiện07:12:57 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
102Khách vãng lai07:12:45 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
103Khách vãng lai07:12:07 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
104Khách vãng lai07:11:45 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
105Khách vãng lai07:03:30 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12044
106Khách vãng lai06:52:43 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
107Khách vãng lai06:52:39 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
108Khách vãng lai06:38:20 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
109Khách vãng lai06:37:54 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=413
110Khách vãng lai06:30:10 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12302
111Khách vãng lai06:23:25 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12027
112Khách vãng lai06:03:06 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc.aspx
113Khách vãng lai05:22:28 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
114Khách vãng lai05:12:17 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
115Khách vãng lai04:47:38 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
116Khách vãng lai04:47:29 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
117Khách vãng lai04:38:50 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
118Khách vãng lai04:30:56 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/main_hoc_sinh.aspx
119Khách vãng lai04:25:12 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17493
120Khách vãng lai04:24:22 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_phich_loai_mot_1.aspx
121Khách vãng lai03:50:19 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay_full_default.aspx
122Khách vãng lai03:26:52 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
123Khách vãng lai03:26:27 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18122
124Khách vãng lai03:21:34 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
125Khách vãng lai02:59:23 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=422
126Khách vãng lai02:56:55 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/slide_images.aspx
127Khách vãng lai02:56:40 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_phich_loai_mot_1.aspx
128Khách vãng lai02:55:05 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SDD-00166
129Khách vãng lai02:20:28 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKTD-00045
130Khách vãng lai02:18:32 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/admin.aspx
131Khách vãng lai02:15:39 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/main_hoc_sinh.aspx
132Khách vãng lai02:11:46 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
133Khách vãng lai02:04:38 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SDD-00167
134Khách vãng lai01:56:04 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
135Khách vãng lai01:55:04 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SDD-00162
136Khách vãng lai01:38:06 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%25u0110S-6-01-3
137Khách vãng lai01:31:05 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKTPV-00213
138Khách vãng lai01:22:39 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
139Khách vãng lai01:18:15 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_phat_sinh.aspx
140Khách vãng lai01:04:26 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_hai_mat_k1_truong.aspx
141Khách vãng lai00:53:49 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/slide_images.aspx
142Khách vãng lai00:51:33 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12031
143Khách vãng lai00:41:46 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
144Khách vãng lai00:36:43 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_lop.aspx
145Khách vãng lai00:30:21 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17533
146Khách vãng lai00:23:03 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%C4%90S-9-01-3
147Khách vãng lai00:09:12 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/main_hoc_sinh.aspx
20 1 2019