PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS BÌNH XUYÊN
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai10:18:56 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai10:15:33 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
3Khách vãng lai10:15:28 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
4Khách vãng lai10:14:51 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
5Khách vãng lai10:06:18 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/admin.aspx
6Khách vãng lai10:06:04 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/tinh_so_diem_kt_k_1.aspx
7Khách vãng lai10:05:27 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
8Khách vãng lai10:05:19 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
9Khách vãng lai09:55:19 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_xep_loai.aspx
10Khách vãng lai09:48:38 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
11Khách vãng lai09:40:02 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
12Khách vãng lai09:38:02 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
13Khách vãng lai09:38:00 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17487
14Khách vãng lai09:36:35 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_tt.aspx
15Khách vãng lai09:36:32 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
16Khách vãng lai09:35:42 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17532
17Khách vãng lai09:35:04 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKLS-00184
18Khách vãng lai09:35:03 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKLS-00183
19Khách vãng lai09:35:02 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKLS-00173
20Khách vãng lai09:35:01 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17536
21Khách vãng lai09:34:57 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
22Khách vãng lai09:34:55 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
23Khách vãng lai09:34:54 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKLS-00177
24Khách vãng lai09:34:54 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKLS-00180
25Khách vãng lai09:34:52 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
26Khách vãng lai09:34:51 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
27Khách vãng lai09:34:50 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKLS-00181
28Khách vãng lai09:34:49 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17525
29Khách vãng lai09:34:47 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17533
30Khách vãng lai09:34:43 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17523
31Khách vãng lai09:34:41 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17528
32Khách vãng lai09:34:40 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17524
33Khách vãng lai09:34:38 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKLS-00182
34Khách vãng lai09:34:37 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/so_diem_lop/Default.aspx
35Khách vãng lai09:34:37 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKLS-00175
36Khách vãng lai09:34:35 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17530
37Khách vãng lai09:34:15 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
38Khách vãng lai09:34:11 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
39Khách vãng lai09:21:56 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKLS-00177
40Khách vãng lai09:18:27 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_lop.aspx
41Khách vãng lai09:17:47 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_phat_sinh.aspx
42Khách vãng lai09:15:46 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
43Khách vãng lai09:15:46 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
44Khách vãng lai09:15:46 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
45Khách vãng lai09:15:46 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
46Khách vãng lai09:15:46 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
47Khách vãng lai09:15:46 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
48Khách vãng lai09:15:46 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
49Khách vãng lai09:15:45 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
50Khách vãng lai09:15:45 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
51Khách vãng lai09:15:45 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
52Khách vãng lai09:15:45 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
53Khách vãng lai09:14:49 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/form/Thu_vien/sach_gv_muon_chua_tra.aspx
54Khách vãng lai09:12:21 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
55Khách vãng lai09:12:21 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
56Khách vãng lai09:12:21 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
57Khách vãng lai09:12:21 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
58Khách vãng lai09:12:21 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
59Khách vãng lai09:12:20 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
60Khách vãng lai09:12:20 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
61Khách vãng lai09:12:20 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
62Khách vãng lai09:12:20 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
63Khách vãng lai09:12:20 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
64Khách vãng lai09:12:19 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
65Khách vãng lai09:10:05 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
66Khách vãng lai09:09:52 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
67Khách vãng lai09:06:24 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
68Khách vãng lai09:05:47 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
69Nhữ Đình Định09:05:24 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_muon_sach.aspx
70Khách vãng lai09:02:01 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%25u0110S-6-01-3
71Khách vãng lai08:53:36 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12028
72Khách vãng lai08:50:17 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
73Nhữ Đình Định08:47:58 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_muon_sach.aspx
74Khách vãng lai08:47:32 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
75Khách vãng lai08:47:17 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
76Khách vãng lai08:47:16 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
77Khách vãng lai08:47:14 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
78Khách vãng lai08:47:02 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
79Khách vãng lai08:46:37 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
80Khách vãng lai08:46:35 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
81Khách vãng lai08:46:33 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
82Khách vãng lai08:46:32 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
83Khách vãng lai08:46:24 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
84Khách vãng lai08:46:23 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/slide_images.aspx
85Khách vãng lai08:46:13 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
86Nhữ Đình Định08:45:20 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
87Nhữ Đình Định08:43:38 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
88Nhữ Đình Định08:43:06 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
89Nhữ Đình Định08:42:38 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
90Khách vãng lai08:40:37 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
91Nhữ Đình Định08:27:21 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
92Khách vãng lai08:27:21 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKTD-00040
93Nhữ Đình Định08:27:12 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
94Nhữ Đình Định08:27:12 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
95Nhữ Đình Định08:27:10 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
96Nhữ Đình Định08:27:09 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
97Nhữ Đình Định08:27:09 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
98Nhữ Đình Định08:27:08 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
99Nhữ Đình Định08:27:08 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
100Nhữ Đình Định08:27:07 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
101Nhữ Đình Định08:27:07 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
102Nhữ Đình Định08:27:06 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
103Nhữ Đình Định08:27:06 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
104Nhữ Đình Định08:25:51 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
105Nhữ Đình Định08:25:51 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
106Nhữ Đình Định08:25:50 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
107Nhữ Đình Định08:25:50 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
108Nhữ Đình Định08:25:49 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
109Nhữ Đình Định08:25:48 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
110Nhữ Đình Định08:25:48 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
111Nhữ Đình Định08:25:47 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
112Nhữ Đình Định08:25:46 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
113Nhữ Đình Định08:25:46 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
114Nhữ Đình Định08:25:45 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
115Nhữ Đình Định08:25:36 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
116Khách vãng lai08:24:35 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12034
117Nhữ Đình Định08:24:27 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
118Nhữ Đình Định08:24:26 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
119Nhữ Đình Định08:24:25 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
120Nhữ Đình Định08:24:25 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
121Nhữ Đình Định08:24:24 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
122Nhữ Đình Định08:24:24 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
123Nhữ Đình Định08:24:22 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
124Nhữ Đình Định08:24:22 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
125Nhữ Đình Định08:24:21 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
126Nhữ Đình Định08:24:21 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
127Nhữ Đình Định08:24:20 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
128Nhữ Đình Định08:24:15 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
129Nhữ Đình Định08:22:58 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
130Khách vãng lai08:16:01 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12049
131Lê Văn Thiện08:14:52 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
132Lê Văn Thiện08:14:46 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
133Khách vãng lai08:14:22 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
134Khách vãng lai08:14:14 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
135Khách vãng lai08:13:28 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
136Khách vãng lai08:13:20 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
137Khách vãng lai08:13:16 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
138Nguyễn Thị Luyến08:11:18 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_1_tc/nhap_diem.aspx
139Nguyễn Thị Luyến08:11:04 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full.aspx
140Nguyễn Thị Luyến08:10:13 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full.aspx
141Nguyễn Thị Luyến08:09:54 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/form_ket_qua_lop_k1.aspx
142Nguyễn Thị Luyến08:09:50 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
143Khách vãng lai08:09:46 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
144Khách vãng lai08:09:42 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
145Khách vãng lai08:08:39 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
146Khách vãng lai07:52:15 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/form/Thu_vien/so_muon_lop.aspx
147Khách vãng lai07:47:51 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
148Khách vãng lai07:44:12 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
149Khách vãng lai07:44:05 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
150Khách vãng lai07:43:59 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
151Khách vãng lai07:43:42 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/form_doi_mat_khau.aspx
152Khách vãng lai07:43:27 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
153Khách vãng lai07:41:27 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
154Nhữ Đình Định07:40:17 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
155Nhữ Đình Định07:40:17 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
156Nhữ Đình Định07:40:16 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
157Nhữ Đình Định07:40:16 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
158Nhữ Đình Định07:40:16 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
159Nhữ Đình Định07:40:16 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
160Nhữ Đình Định07:40:16 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
161Nhữ Đình Định07:40:15 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
162Nhữ Đình Định07:40:15 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
163Nhữ Đình Định07:40:15 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
164Khách vãng lai07:40:14 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SHCM-00079
165Nhữ Đình Định07:40:14 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
166Nhữ Đình Định07:39:26 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
167Nhữ Đình Định07:37:29 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_muon_sach.aspx
168Nhữ Đình Định07:36:44 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
169Nhữ Đình Định07:36:43 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
170Nhữ Đình Định07:36:41 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
171Nhữ Đình Định07:36:40 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
172Nhữ Đình Định07:36:38 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
173Nhữ Đình Định07:36:31 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
174Nhữ Đình Định07:36:21 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=425
175Khách vãng lai07:33:56 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login.aspx
176Khách vãng lai07:33:34 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login.aspx
177Khách vãng lai07:32:57 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
178Khách vãng lai07:32:53 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
179Khách vãng lai07:31:52 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login.aspx
180Khách vãng lai07:31:47 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
181Nhữ Đình Định07:31:12 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=423
182Nhữ Đình Định07:31:05 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
183Nhữ Đình Định07:25:41 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_muon_sach.aspx
184Khách vãng lai07:25:17 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
185Khách vãng lai07:24:57 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
186Khách vãng lai07:24:33 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
187Khách vãng lai07:23:32 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/TKB/Xem_tkb.aspx
188Khách vãng lai07:15:06 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
189Khách vãng lai07:15:04 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
190Khách vãng lai07:14:30 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
191Khách vãng lai07:14:23 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
192Khách vãng lai07:12:06 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
193Khách vãng lai07:10:14 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
194Khách vãng lai07:10:03 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
195Khách vãng lai07:09:46 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
196Khách vãng lai07:09:23 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
197Nhữ Đình Định07:04:03 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_muon_sach.aspx
198Khách vãng lai07:03:32 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
199Khách vãng lai07:03:23 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
200Khách vãng lai07:02:58 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
201Khách vãng lai06:59:34 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
202Khách vãng lai06:58:14 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
203Khách vãng lai06:57:55 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
204Khách vãng lai06:57:14 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
205Khách vãng lai06:43:27 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
206Khách vãng lai06:41:38 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=421
207Khách vãng lai06:41:13 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_hai_mat_k1_nu.aspx
208Khách vãng lai06:40:44 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_gv_doc_tong_hop.aspx
209Khách vãng lai06:37:38 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
210Khách vãng lai06:31:02 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1_theo_mon.aspx
211Khách vãng lai06:24:13 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12027
212Khách vãng lai06:18:05 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
213Khách vãng lai06:18:00 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
214Khách vãng lai06:17:56 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
215Khách vãng lai06:03:19 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
216Khách vãng lai05:58:47 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Calender.aspx
217Khách vãng lai05:57:02 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
218Khách vãng lai05:56:58 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
219Khách vãng lai05:56:55 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
220Nguyễn Thị Tâm05:48:51 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full.aspx
221Nguyễn Thị Tâm05:48:03 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full.aspx
222Khách vãng lai05:47:53 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
223Nguyễn Thị Tâm05:47:50 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
224Khách vãng lai05:47:43 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
225Khách vãng lai05:47:17 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
226Nguyễn Thị Tâm05:39:43 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
227Khách vãng lai05:39:21 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
228Nguyễn Thị Tâm05:37:27 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
229Khách vãng lai05:37:13 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
230Khách vãng lai05:37:05 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
231Khách vãng lai05:36:49 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
232Khách vãng lai05:36:42 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
233Khách vãng lai05:35:52 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/tkb/Xem_tkb.aspx
234Khách vãng lai05:28:43 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
235Khách vãng lai05:24:54 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_lop_nu_xep_loai.aspx
236Khách vãng lai05:24:06 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
237Khách vãng lai05:23:58 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
238Khách vãng lai05:09:15 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=372
239Khách vãng lai05:00:58 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_hai_mat_k1.aspx
240Khách vãng lai04:58:45 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12048
241Khách vãng lai04:52:53 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_nu.aspx
242Khách vãng lai04:52:27 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKTD-00031
243Khách vãng lai04:47:39 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
244Khách vãng lai04:44:02 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_lop.aspx
245Khách vãng lai04:43:58 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
246Khách vãng lai04:43:51 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
247Khách vãng lai04:27:49 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
248Khách vãng lai04:27:05 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%C4%90S-9-01-1
249Khách vãng lai04:18:16 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_xep_loai.aspx
250Khách vãng lai04:12:02 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
251Khách vãng lai04:10:03 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
252Khách vãng lai04:02:44 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12052
253Khách vãng lai03:54:24 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
254Khách vãng lai03:53:33 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/so_muon_lop.aspx
255Khách vãng lai03:51:03 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%25u0110S-6-01-2
256Khách vãng lai03:47:32 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
257Khách vãng lai03:40:51 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
258Khách vãng lai03:26:56 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_lop.aspx
259Khách vãng lai03:26:28 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
260Khách vãng lai03:25:52 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
261Khách vãng lai03:01:12 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
262Khách vãng lai02:56:01 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SHCM-00089
263Khách vãng lai02:51:32 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/so_muon_gv.aspx
264Khách vãng lai02:49:21 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
265Khách vãng lai02:44:11 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/doi_mat_khau_hoc_sinh.aspx
266Khách vãng lai02:37:27 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17532
267Khách vãng lai02:35:09 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
268Khách vãng lai02:32:27 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17526
269Khách vãng lai01:46:56 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=423
270Khách vãng lai01:33:14 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc.aspx
271Khách vãng lai00:36:50 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1_theo_mon.aspx
272Khách vãng lai00:26:59 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
273Khách vãng lai00:09:51 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
274Khách vãng lai00:04:52 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx?cmd=echo(344444443%2b1);
26 9 2018