PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS BÌNH XUYÊN
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai18:08:34 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai18:06:55 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
3Khách vãng lai17:56:24 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
4Khách vãng lai17:42:33 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
5Khách vãng lai17:40:13 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
6Khách vãng lai17:35:53 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
7Khách vãng lai17:32:11 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/default.aspx
8Khách vãng lai17:31:29 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
9Khách vãng lai17:29:21 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
10Khách vãng lai17:22:25 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
11Khách vãng lai17:22:25 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
12Khách vãng lai17:21:55 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
13Khách vãng lai17:21:27 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
14Khách vãng lai17:21:16 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
15Khách vãng lai17:21:01 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
16Khách vãng lai17:19:55 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
17Khách vãng lai17:19:54 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
18Khách vãng lai17:19:40 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17524
19Khách vãng lai17:18:15 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
20Khách vãng lai17:17:02 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
21Khách vãng lai17:16:23 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
22Khách vãng lai17:15:58 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
23Khách vãng lai17:15:44 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
24Khách vãng lai17:14:12 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=426
25Khách vãng lai17:13:20 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
26Khách vãng lai17:00:58 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12050
27Khách vãng lai16:48:06 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
28Khách vãng lai16:34:15 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17525
29Khách vãng lai16:18:55 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12026
30Khách vãng lai16:02:22 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_mai_lop.aspx
31Khách vãng lai15:58:50 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNVC-00191
32Khách vãng lai15:58:19 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
33Nguyễn Thị Luyến15:47:20 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
34Khách vãng lai15:47:11 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
35Khách vãng lai15:45:54 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
36Khách vãng lai15:45:51 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
37Khách vãng lai15:45:19 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
38Khách vãng lai15:42:06 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
39Khách vãng lai15:33:21 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
40Khách vãng lai15:28:36 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
41Khách vãng lai15:20:04 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
42Khách vãng lai15:20:04 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17502
43Khách vãng lai14:55:31 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
44Khách vãng lai14:44:40 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
45Phạm Thị Thùy14:19:48 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_1_cn/nhap_diem.aspx
46Khách vãng lai14:19:36 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
47Khách vãng lai14:18:47 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17526
48Khách vãng lai14:05:35 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17503
49Khách vãng lai13:56:25 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=417
50Khách vãng lai13:26:38 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
51Phạm Thị Thùy13:22:10 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_1_cn/nhap_diem.aspx
52Phạm Thị Thùy13:21:41 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
53Khách vãng lai13:21:30 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
54Khách vãng lai13:21:22 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
55Khách vãng lai12:56:26 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_phat_sinh.aspx
56Khách vãng lai12:52:24 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17527
57Khách vãng lai12:47:23 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_thanh_li.aspx
58Khách vãng lai12:39:33 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKTD-00040
59Khách vãng lai12:39:08 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
60Khách vãng lai12:39:03 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
61Khách vãng lai12:24:14 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
62Khách vãng lai12:24:05 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
63Khách vãng lai12:14:01 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKLS-00172
64Khách vãng lai12:13:13 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17532
65Khách vãng lai11:46:25 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
66Khách vãng lai11:45:15 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
67Khách vãng lai11:32:45 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
68Khách vãng lai11:08:56 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
69Khách vãng lai10:59:44 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17528
70Khách vãng lai10:52:14 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/ke_hoach.aspx
71Khách vãng lai10:51:52 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17533
72Khách vãng lai10:44:55 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/main_he_thong_hoc_sinh.aspx
73Khách vãng lai10:32:06 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKTD-00034
74Nguyễn Trọng Hinh10:29:03 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
75Nguyễn Trọng Hinh10:28:49 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
76Khách vãng lai10:27:44 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKSP-00096
77Nguyễn Trọng Hinh10:26:51 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
78Khách vãng lai10:26:19 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
79Khách vãng lai10:26:09 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
80Khách vãng lai10:26:03 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
81Khách vãng lai10:23:36 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/xem_tien_do_kt.aspx
82Khách vãng lai10:23:17 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
83Khách vãng lai10:16:33 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12023
84Khách vãng lai09:31:06 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
85Khách vãng lai09:27:42 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=414
86Khách vãng lai09:22:18 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
87Khách vãng lai09:12:47 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay.aspx
88Khách vãng lai08:49:29 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
89Khách vãng lai08:46:33 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Tim_kiem_thiet_bi.aspx
90Khách vãng lai08:35:32 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
91Khách vãng lai08:29:45 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
92Khách vãng lai08:17:05 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
93Khách vãng lai08:13:23 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18118
94Khách vãng lai07:45:55 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
95Khách vãng lai07:39:37 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/main_hoc_sinh.aspx
96Khách vãng lai07:19:29 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=417
97Khách vãng lai06:27:45 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
98Khách vãng lai06:26:42 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SHCM-00083
99Khách vãng lai06:24:32 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SDD-00168
100Khách vãng lai06:05:42 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
101Khách vãng lai05:50:45 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
102Khách vãng lai05:11:47 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
103Khách vãng lai05:11:45 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
104Khách vãng lai05:11:41 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
105Khách vãng lai05:07:05 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
106Khách vãng lai05:06:54 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/cong_khai/xem_cong_khai.aspx
107Khách vãng lai05:05:45 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
108Khách vãng lai05:05:37 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
109Khách vãng lai03:51:20 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17535
110Khách vãng lai03:16:31 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Van_ban/xem_van_ban.aspx
111Khách vãng lai03:08:14 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/so_muon_lop_doc_tong_hop.aspx
112Khách vãng lai02:32:30 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKTD-00040
113Khách vãng lai01:43:27 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
114Khách vãng lai01:26:42 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00380
115Khách vãng lai01:14:06 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12043
116Khách vãng lai01:12:37 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
117Khách vãng lai01:09:24 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
118Khách vãng lai00:20:21 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKLS-00172
119Khách vãng lai00:00:12 http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKY-00009
22 11 2018